Oboznámenie dotknutých osôb

Oboznámenie dotknutých osôb – klientov/pacientov zdravotníckeho zariadenia „Ambulancia dentálnej hygieny – Interdental s.r.o.“ s informáciami, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutých osôb, vrátane informácií, ktoré sú potrebné na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov (ďalej len „Oboznámenie“),

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon“)

Spoločnosť Interdental so sídlom Filinského 85/37, 053 01 Harichovce, IČO: 54 292 425, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 53149/V, prevádzkujúca na základe Rozhodnutia č. 5692/2022/ODDZ-21028 vydaného Košickým samosprávnym krajom dňa 20.05.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.05.2022 (ďalej len „prevádzkovateľ“), zdravotnícke zariadenie – ambulancia dentálnej hygieny nachádzajúca sa na ulici Chrapčiaková 1, 052 01 Spišská Nová Ves, tel.: +421 917 261 481, e-mail: info@interdental.sk, ktorá je prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sú spracúvané osobné údaje

 

týmto oznamuje dotknutým osobám, že bude spracúvať ich nasledujúce osobné údaje, ktoré mu boli z ich strany poskytnuté:

 1. meno, priezvisko,
 2. dátum narodenia,
 3. rodné číslo,
 4. adresa bydliska, doručovacia/fakturačná adresa,
 5. zdravotný stav,
 6. podobizeň tváre,
 7. vlastnoručný podpis,
 8. e-mailová adresa a telefónne číslo,
 9. bankové spojenie/IBAN/číslo bankovej karty,
 10. online identifikátory

(ďalej len „“).

 

Prevádzkovateľ bude spracúvať OÚ v informačnom systéme „Klienti/pacienti zdravotníckeho zariadenia – ambulancia dentálnej hygieny Interdental s.r.o.“ (ďalej len „IS“) za nasledujúcich podmienok:

 

 1. účel spracúvania OÚ: poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti v oblasti zubného lekárstva a dentálnej hygieny a doplnkových služieb dotknutým osobám, vrátane objednávania, zúčtovania, komunikácie a vedenia/vybavovania súvisiacej agendy;
 2. zoznam osobných údajov, ktoré sa spracúvajú: OÚ v rozsahu písm. a. až j. tohto Oboznámenia v rozsahu skutočne poskytnutom dotknutou osobou;
 3. právny základ spracúvania:
  • poskytovanie zdravotnej starostlivosti a/alebo doplnkových služieb dotknutej osobe v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo zmluvy uzavretej medzi prevádzkovateľom a príslušnou dotknutou osobou,
  • plnenie zákonných povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti, verejného zdravotného poistenia a plnenia si s tým súvisiacich povinností;
 4. príjemcovia OÚ:
  • tretie osoby, ktoré na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľov spracúvajú OÚ (napr. osoby zabezpečujúce vedenie účtovníctva, plnenie daňových povinností, poskytovatelia softwarových a IT služieb, poskytovatelia webhostingu, právni poradcovia, audítori, a pod.),
  • subjekty súdnej a verejnej moci, zdravotné poisťovne a stanovené subjekty, vo vzťahu ku ktorým si prevádzkovateľ plní povinnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov;
 5. prenos OÚ do tretích krajín: žiadny.

 

Prevádzkovateľ bude uchovávať OÚ v IS počas doby poskytovania zdravotnej starostlivosti a/alebo doplnkových služieb dotknutej osobe a maximálne 20 (dvadsať) rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti dotknutej osobe.

 

Dotknuté osoby majú v súvislosti so spracúvaním svojich OÚ prevádzkovateľom nasledujúce práva:

 1. právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim OÚ:
  1. právo požadovať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva OÚ, ktoré sa jej týkajú;
  2. ak prevádzkovateľ takéto OÚ spracúva,, má dotknutá osoba právo na prístup k týmto OÚ a informácie o:
   1. účele spracúvania OÚ,
   2. kategórii spracúvaných OÚ,
 • príjemcoch alebo kategóriách príjemcov,
 1. dobe ich uchovávania, resp. kritériách na jej určenie,
 2. existencii práva požadovať od prevádzkovateľa opravu, výmaz alebo obmedzenie spracúvania OÚ, práva namietať proti takémuto spracúvaniu,
 3. právo podať sťažnosť/návrh na začatie konania dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
 • ak sa OÚ nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj,
 • existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania v zmysle Nariadenia a/alebo Zákona.

 

 1. právo na opravu OÚ, v rámci ktorého má dotknutá osoba právo:
  1. požiadať prevádzkovateľa o bezodkladnú opravu nesprávnych OÚ, ktoré sa dotknutej osoby týkajú;
  2. požiadať prevádzkovateľa o doplnenie neúplných OÚ.

 

 1. právo na vymazanie („na zabudnutie“), v rámci ktorého má dotknutá osoba právo:
  1. dosiahnuť bezodkladný výmaz OÚ, ktoré sa jej týkajú; prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať OÚ len vtedy, ak je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:
   1. OÚ už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
   2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa Nariadenia a/alebo Zákona a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa Nariadenia a/alebo Zákona,
 1. OÚ sa spracúvali nezákonne,
 2. OÚ musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie, platných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 3. OÚ sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa Nariadenia a/alebo Zákona.

Právo na vymazanie nemožno uplatniť v prípade, ak je spracúvanie OÚ potrebné: i) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; ii) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie, platných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; iii) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s Nariadením a/alebo Zákonom;  iv) na účely archivácie vo verejnom záujme, vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely Nariadenia a/alebo Zákona, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na vymazanie OÚ znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo v) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

 1. právo na obmedzenie spracúvania OÚ, v rámci ktorého má dotknutá osoba právo:
  1. na obmedzenie spracúvania OÚ prevádzkovateľom v jednom z nasledujúcich prípadov:
   1. dotknutá osoba napadne/namieta správnosť OÚ, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť ich správnosť;
   2. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu OÚ a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje OÚ na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 1. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa Nariadenia a/alebo Zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 

 1. právo na prenosnosť OÚ, v rámci ktorého má dotknutá osoba právo:
  1. získať OÚ, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a
  2. preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby mu prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránili, ak:
   1. sa spracúvanie zakladá na súhlase dotknutej osoby podľa Nariadenia a/alebo Zákona alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, a
   2. ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos OÚ priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Uplatnenie práva na presnosť údajov dotknutou osobou nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 

 1. právo namietať spracúvanie OÚ a automatizované individuálne rozhodovanie, v rámci ktorých má dotknutá osoba právo:
  1. kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu OÚ, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané ako nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi alebo je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia osoba, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na týchto právnych základoch.
  2. kedykoľvek namietať proti spracúvaniu OÚ spracúvaných na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom;

Dotknutá osoba môže svoje právo namietať uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií;

 1. aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú;

Toto právo sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie: i) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom; ii) povolené právom Únie, platnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktorými sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby; alebo iii) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

 

Poskytnutie OÚ prevádzkovateľovi na spracúvanie v IS:

 • je zákonnou a/alebo zmluvnou požiadavkou, dotknutá osoba je povinná ich prevádzkovateľovi poskytnúť a
 • následkom ich neposkytnutia je, že dotknutej osobe nemôže prevádzkovateľ poskytovať zdravotnú starostlivosť a/alebo doplnkové služby.

Toto Oboznámenie dotknutých osôb je zverejnené na webovej stránke www.interdental.sk a k dispozícii na nahliadnutie v zdravotníckom zariadení prevádzkovateľa.